ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Flag_of_North_Macedonia.svg МАКЕДОНСКА ЛЕГИСЛАТИВА

Закони

 • Закон за јавни набавки (Службен Весник на РМ, бр. 24/19) (word)
 • Закон за јавните набавки во областа на одбраната и безбедноста (Службен Весник на РМ, бр. 180/19) (word)

Подзаконски акти

 • Правилник за формата и содржината на барањето на мислење за спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас (word)
 • Правилник за содржината на записникот од извршената управна контрола (word)
 • Правилник за начинот на избор на постапките за јавни набавки кои ќе бидат предмет на управна контрола, како и за начинот на вршење управна контрола (word)
 • Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга (word)
 • Правилник за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки (word)
 • Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги (word)
 • Правилник за програмата за едукација, планирањето, начинот на спроведување на едукацијата и испитот, начинот на издавање и продолжување на важноста на потврдата за положен испит за лице за јавни набавки (word)
 • Правилник за начинот на користење на Електронскиот систем за јавни набавки(word)
 • Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки (word)

EU FLAG ЕУ ЛЕГИСЛАТИВА