За ЕСЈН ?

ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  (ЕСЈН) претставува специјализирана веб платформа наменета за споделување на  информативни, советодавни и едукативни содржини од областа на јавните набавки.

Информативните содржини како статии, интервјуа и настани нудат нов и модерен пристап на стручно, професионално и квалитетно информирање од областа на јавните набавки. Советодавните содржини како анализи, истражувања, модели на документи и корисни совети нудат исклучителна вредност во секојдневното практично работење.

Едукативните содржини како електронското учење и базата на податоци се уникатни “извори на знаења“ како за почетници, така за професионалци.

Од идеја до реализација...

ЕКСПЕРТСКИ СОВЕТИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ е резултат на идејата да се споделат стручните искуства и вештини од една, како и експертските знаења  од областа на јавните набавки, од друга страна.

Богатото професионално искуство на нашите сертифицирани консултанти за јавни набавки ни овозможи да креираме веб простор преку кој информираме, советуваме и едуцираме, а се со цел унапредување на Вашата успешност во системот на јавни набавки !

„Станете и Вие дел од заедницата на ЕКСПЕРТИ од областа на јавните набавки!“

Побарајте инфо на следната мејл адреса soveti@esjn.mk или започнете со БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА за користење во времетраење од 15 дена!